0106118Thai Linguistics
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการของการศึกษาภาษา ตระกูลภาษา สาขาภาษาศาสตร์ ลักษณะภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ด้านเสียง คำ ประโยค และความหมายของภาษาไทย 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215