0109305Community Development Process
กระบวนการพัฒนาชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษากระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่ใช้ในงานพัฒนาชุมชน บทบาทของสถาบันต่างๆ ในงานพัฒนาชุมชน ตลอดดดจนปัญหาและอุปสรรคในงานพัฒนาชุมชน โดยศึกษาเน้นพื้นฐานของสังคมไทย 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215