0001020Perception Skills Improvement
การพัฒนาทักษะการรับสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการรับสารจากการฟังและการอ่าน การพัฒนาทักษะ การสรุปประเด็นและการจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์ และการประเมินค่าจากการอ่านและการฟัง


Listening and reading skills, development of skills for understanding the main idea, analyzing and evaluating messages from listening and reading.
 

นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) web site กองทะเบียน

MSU-SERVER3-217