0105837Race, Class, and Gender in Literature for Children and Youth
เชื้อชาติ ชนชั้น และเพศในวรรณกรรม สำหรับเด็กและเยาวชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติและวิวัฒนาการของตัวแทนของสตรีและชนกลุ่มน้อยต่างๆ ในวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน


Historical evolution of representations of women and ethnic groups in literature for children and youth
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54