0105710English Applied Linguistics
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ปริชานครูสอนภาษาอังกฤษ


Applications of principles and theories in applied linguistics to English language learning and teaching; English language motivation; English language teacher cognition
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52