0105710Seminar on Research in Second and Foreign Language Classroom
สัมมนาการวิจัยในชั้นเรียนภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอ่านและการอภิปรายงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของกระบวนทัศน์ด้านการศึกษา หัวข้อวิจัยที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ


Extensive reading in and discussion on research studies pertaining to teaching English as a foreign language in accordance with trends and changes in paradigm of thought in education;
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51