0105704Approaches to English Language
แนวทางการศึกษาภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์ แนวโน้มการวิจัยภาษาอังกฤษ


Linguistic theories; analysis of the English language based on linguistic theories; trends in research on English language
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54