0105701English Academic Writing
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกการอ่านและเขียนงานวิจัยทางวิชาการ การสรุปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อการเขียนงานวิจัย การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม จริยธรรมในการเขียนเชิงวิชาการ


Practicing in reading and writing research articles; summarising; analysing and synthesising for writing research; referencing and ethics in academic writing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54