0105605Global Englishes and English Language Teaching
นานาภาษาอังกฤษโลกและการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสำรวจความสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบันและกระบวนทัศน์วิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ การสำรวจอิทธิพลชองบรรทัดฐานเจ้าของภาษา ข้อเสนอปัจจุบันเพื่อความเปลี่ยนแปลงและเป็นทางเลือกในการสอนภาษาอังกฤษ
การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับนานาภาษาอังกฤษโลกที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน การสำรวจความสนใจที่เกี่ยวข้องกับการแพร่หลายของภาษาอังกฤษเชิงทฤษฎี รายละเอียดและการประยุกต์ รายละเอียดและภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง

Exploration the interest about the World Englishes (WE) and ELF research paradigms; exploration of the dominance of native English speaker norms; recent proposals suggested for change and for alternative approaches to ELT;
raising awareness of Global Englishes (GE) with particular reference to World Englishes; an exploration of theoretical, descriptive and applied interest in the spread of English; description and English as a Lingua Franca
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54