0105507English for Thesis Writing
ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกอ่านวิทยานิพนธ์ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การฝึกเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และการเขียนวิทยานิพนธ์ตามสาขาวิชาที่เรียน


Practice in reading thesis of abstracts published in academic journal; practice in writing various formats of dissertation abstracts; writing a thesis of dissertation according to one’s field of study
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215