0105506English for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการพูดเพื่อการสื่อสารในบริบทที่เป็นทางการ และวิชาการ รูปแบบ องค์ประกอบ เทคนิคการอ่าน เขียนเรื่อง
และย่อหน้าของงานเขียนทางวิชาการ และการอ่านบทความ และงานเขียนวิชาการเฉพาะด้าน

English vocabulary and basic structure necessary for communication in official and academic contexts; patterns,
components, reading techniques, paragraph reading and writing, reading and writing for specific purposes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215