0105424Teaching English as a Foreign Language
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักและกลวิธีสอนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ การพัฒนาและการใช้สื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


Principles and techniques in teaching English as a foreign language; development and use of teaching materials; arrangement of teaching and learning activities
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215