0105359Business English Internship
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต6 (0-12-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาอังกฤษธุรกิจในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง


Business English Internship in enterprises, government agencies or privatization at least 200 hours
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51