0105349English for International Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจระหว่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างธุรกิจกับธุรกิจและธุรกิจกับลูกค้า หลักการในการสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม


English communicative skills in international business communication; communication strategies relevant to international business; practical oral and written English skills in business to business and business to customer communication;
principles in cross-cultural business communication
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55