0105348English Reading and Writing for Office Communication
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการอ่านและการเขียนเอกสารเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ รูปแบบการเขียนแบบทางการและไม่เป็นทางการ การอ่านและการเขียนจดหมายธุรกิจ การสื่อสารทางอิเล็กโทรนิกส์โดยใช้ภาษาและรูปแบบที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ ประวัติย่อ บันทึกข้อความ วาระการประชุม และบันทึกการประชุม


Principles of reading and writing business documents; formal and informal writing styles; reading and writing business letters; electronic communications with proper use of language on different occasions; resumes, memos, agendas, and meeting minutes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55