0105347English for Public Relations
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ กลยุทธ์ และการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ การออกแบบและการเขียนแผ่นพับ ใบปลิว และป้ายโฆษณา สำนวนและรูปแบบภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์


Principles, strategies and technologies in public relations; designing and writing of brochures, leaflets and posters; English expressions and patterns used in public relations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215