0105330Introduction to French Literature
วรรณคดีฝรั่งเศสขั้นแนะนำ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105323

Course Description
วิวัฒนาการของวรรณคดีฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน ลักษณะของวรรณคดีประเภทต่างๆ ลักษณะเด่นของวรรณคดีในแต่ละยุค วิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมคัดสรร


Evolution of French literature from the Middle Age to the present; study of various literary genres; special characteristics of French literature in each period; analysis of selected texts
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52