0105326France Today
ประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภูมิศาสตร์ประเทศฝรั่งเศส ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถาบันต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส


Geography of France; French economics, society, politics and institutions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51