0105326English for Business Communication 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษทางธุรกิจประเภทต่างๆ รายงานทางธุรกิจ บันทึกการประชุม และรายงานการประชุมรูปแบบต่างๆ ฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษ เช่น สัมภาษณ์สมัครงาน การรายงานปากเปล่าจากรายงานที่ได้เตรียมจาก การอ่านสิ่งพิมพ์ การสนทนาทางธุรกิจตามหัวข้อต่างๆ
และการสนทนาโดยจำลองสถานการณ์จริง

Writing business letters in English, such as business reports, meeting and conference reports, and other reports; listening and speaking, practice such as job interviews, oral presentations; reading business jornals and newspapers; and business
conversations on specific topics by simulating real situations.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215