0105321Advanced French 1
ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105222

Course Description
การใช้ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูงโดยเน้นการอ่าน การวิเคราะห์การใช้ภาษา การเขียนความเรียงโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน


Advanced French usage with emphasis on reading; analyzing the language use; composition writing using complex grammatical structures
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54