0105320Introduction to Grammatical Theories
ทฤษฎีไวยากรณ์เบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้วิเคราะห์ไวยากรณ์ของภาษาโดยเน้นความเหมาะสมในการนำไปใช้วิเคราะห์ภาษา


Grammatical theories used in analysis; emphasis is on the appropriateness of each theory for practical use
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215