0105312English American Short Stories and Novels
เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105307

Course Description
เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกันในยุคต่างๆ แนวคิดและลักษณะของวรรณกรรม บทวิจารณ์งานเขียน


English and American short stories and novels of different periods, literary concepts and characteristics, criticism of literary works.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51