0105228French Paragraph Writing
การเขียนอนุเฉทภาษาฝรั่งเศส
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105227

Course Description
ศึกษาและฝึกวางโครงสร้างอนุเฉท ฝึกเขียนอนุเฉทแบบต่าง ๆ รวมทั้งการใช้คำเชื่อมที่เหมาะสม


Practical lesson for structure of paragraph, forms, appropriate conjunctions according to grammar
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215