0105209English Structural Practice and Analysis
การฝึกและวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105103 หรือ
0105103

Course Description
ฝึกการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษด้านโครงสร้างของประโยค สาเหตุและแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาด


Practice in using English structure; analysis of errors in using English sentences; causes and means of correcting the identified errors
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215