0105208Daily English Writing
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการการเขียนประโยคและข้อความสั้นๆภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างขั้น พื้นฐาน การเลือกใช้คำศัพท์และโครงสร้างที่เหมาะสมในการเขียนประโยคและข้อความสั้นในชีวิตประจำวัน การเขียนข้อความเพื่อการสื่อสารส่วนตัว หลักและวิธีเขียนย่อหน้าการฝึกเขียนย่อหน้าสั้นๆ


Skills in writing sentences and short messages using basic English grammatical structures; choice of words and grammatical structures for writing sentences and short messages in daily life; writing messages for personal communication;
principles and methods for paragraph writing; practice in writing short paragraphs
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52