0105207Analytical Reading
การอ่านเชิงวิเคราะห์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกการอ่านข้อความต่างๆ เพื่อให้เข้าใจความหมายที่ถูกต้อง โดยสามารถตีความจากเจตนารมณ์และเจตคติของผู้เขียนและสามารถสรุปข้อความที่อ่านได้


Practice in reading passages for correct comprehension, with emphasis on interpreting the author’s intent and attitude, as well as on drawing a conclusion from the passage read .
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53