0105202Communicative English Skills 2
ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
สังกัดศูนย์พัฒนาภาษา, -
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น การใช้ภาษาอังกฤษในการรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย


Skills in using for communication in more complex situations ; the use of English in marking presentations, expressing opinions, and joining in discussions.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215