0105151English Conversation in Daily Life
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่โดยออกเสียงที่ถูกต้อง การเน้นเสียงในคำและทำนองเสียงในประโยค ฝึกทักษะการฟังข้อความสั้น ๆ ให้เข้าใจ


English conversations in daily-life situations with accurate pronunciation; stress and intonation in sentences, practice listening skill to understand short passages
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55