0105103English Structure and Usage
โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างแบบต่างๆ ในภาษาอังกฤษ การเขียนประโยคและข้อความสั้นๆ โดยใช้คำเชื่อมโยงและเครื่องหมายวรรคตอนได้อย่างถูกต้อง


English sentential structures; forming sentences and writing short passages with correct use of conjunction and punctuation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215