0105103English Structure and Usage
โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ ประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ รูปแบบคำกริยาตามกาลและวาจก ประโยคความซ้อนและประโยคความรวม คำสันธานและการเชื่อมประโยค การฝึกเขียนประโยคแบบต่างๆ
โดยใช้คำเชื่อมโยงและเครื่องหมายวรรคตอนได้อย่างถูกต้อง

Basic sentence structures in English; interrogative and negative statements; verb forms in relation to tense and voice; complex and compound sentences; conjunctions and sentence combination;
practice in writing sentences with correct use of conjunctions and punctuation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55