0105101Fundamental English 1
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์และหลักการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อให้สามรถใช้ทักษะทั้ง 4 เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน


Basic vocabulary, structure, and Englist language skills in preparation for fundamental English courses.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51