0104482Contemporary World Affairs
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สาเหตุ ความเป็นมาของปัญหาสำคัญต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์


Causes, background of significant problem in the present world; that affeet human life
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54