0104442Comparative History of the Industrial Revolution among Countries
ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศต่าง ๆ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเปรียบเทียบสาเหตุ วิธีการ พัฒนาการ นโยบายของรัฐ และผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ


Comparison of causes, methods, development, government policies and consequences of the Industrial Revolution in different countries
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51