0104440History of Thai Peasants
ประวัติศาสตร์ชาวนาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การตั้งถิ่นฐาน การดำรงชีวิต การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวภายใต้ นโยบายของรัฐ รวมทั้งชีวิตชาวนาไทยในยุคปัจจุบัน


Settlement, way of life, changes, adaptation to government policies and Thai peasants’ lives in the present time
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54