0104429Museum Information Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานพิพิธภัณฑ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดแสดง ระบบฐานข้อมูล และระบบการเผยแพร่ข้อมูลในพิพิธภัณฑ์


Information Technology used in museum display and database; the dissemination of information in museums
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53