0104413Sources and The Use of Local Sources
หลักฐานและการใช้หลักฐานท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักฐานท้องถิ่น ประเภทและยุคสมัยต่าง ๆ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การตีความการใช้ รวมทั้งการเขียนงานจากหลักฐานดังกล่าว


Types and period classification of local sources; the investigation, analysis, interpretation, usage and report of local sources
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215