0104412Seminar in History, Archaeology, and Tourism
สัมมนาประวัติศาสตร์กับโบราณคดีและการท่องเที่ยว
สังกัดไม่ระบุ, -
หน่วยกิต0 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์กับโบราณคดีและการท่องเที่ยว โดยให้มีการเลือกประเด็นการศึกษาที่สำคัญและอยู่ในความสนใจของผู้เรียนและผู้สอน ตามความเหมาะสม


Significant historical, archaeological, and tourism arguments, chosen by the teacher’s and students’ interests
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51