0104411Geography and the Land Used in Local Area
ภูมิศาสตร์และการใช้พื้นที่ของท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและสภาพของท้องถิ่น สภาพภูมิประเทศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาต แนวคิดและการใช้พื้นที่รูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น


Characteristics and conditions of local areas; geography, population, natural resources, concepts and the various uses of land as well as their impact
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54