0104410Writing and Transmitting of History and Archeology for Tourism
การเขียนและการถ่ายทอด ด้านประวัติศาสตร์กับโบราณคดีเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดไม่ระบุ, -
หน่วยกิต0 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและประเภทของการเขียนงานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เพื่อการท่องเที่ยวกระบวนการในการเขียนและการฝึกเขียนและการถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ


Writing styles of history and archaeology for tourism; writing process and practice; types of giving a presentation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52