0104405Independent Studies
การศึกษาอิสระ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องราวเฉพาะหรือกรณีสำคัญที่เกิดขึ้นในหัวข้อประวัติศาสตร์ที่ต้องการความลึกซึ้ง ภายใต้ความต้องการของผู้เรียน และตามที่ภาควิชาเห็นเหมาะสม


In-depth study and analysis of any specific events or important issues in history as proposed by the students and approved by the History Department
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54