0104384Analytical Study of Local History
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชิงวิเคราะห์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ ท้องถิ่น


Local histories by emphasizing techniques of studying, collecting and analyzing data historically from the past to the present in terms of local politics, governments, economies, societies and cultures
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54