0104382History of Modern Europe
ยุโรปสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ยุโรปสมัยหลังนโปเลียนสิ้นอำนาจ ขบวนการเสรีนิยม ชาตินิยม และจักรวรรดินิยม การรวมชนิดต่าง ๆ การเป็นมหาอำนาจของเยอรมนี ปัญหาการขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ลัทธิเบ็ดเสร็จซึ่งก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง และผลที่ตามมา


Europe after Napoleon lost his power; the Movements of Political Liberty, Nationalism and Imperialism; different types of unification; being powerful Germany; problems of economic and political conflicts;
and totalism which caused World War I and II and the results that followed them
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54