0104349Design and Display of Museum Exhibition
การออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์ที่ตั้งและสภาพแวดล้อม การออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อม การออกแบบนิทรรศการและสื่อในพิพิธภัณฑ์


Location and environment analysis, building and environment design, and exhibition and museum media design
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215