0104342Geo-Cultural Tourism
วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะของเมืองและชุมชนที่เหมาะแก่ การท่องเที่ยว ประกอบด้วย สภาพทางภูมิศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวตามชนบท สภาพชายฝั่งทะเล
อุทยานที่มีลักษณะเหมาะแก่การท่องเที่ยว รวมถึงการศึกษาปัญหาต่าง ๆ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ

Appropriate features of tourist attractions, cities and communities consisting of Geo-cultural conditions; appropriate features of countryside,
shores, and national parks; study of problems, maintenance, preservation and development of tourist attractions in each region
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54