0104338Biodiversity of the Mekhong River Communities
ความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งในด้านพันธุกรรม ชนิดพันธุ์และระบบนิเวศ และแนวทางการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง ชีวภาพอย่างยั่งยืน


Biodiversity of Mekhong river communities in terms of genetics, types of species, and ecological system; the conservation of and benefit from the sustainable biodiversity
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54