0104318History of Local Politics
ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติการเมืองท้องถิ่นนับตั้งแต่สมัยตั้งเมือง ความสัมพันธ์กับศูนย์อำนาจส่วนกลาง บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในระดับชาติ บทบาทและการแข่งขันการเลือกตั้งของนักการเมืองท้องถิ่นระดับต่าง ๆ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้น


History of local politics since the town establishment; the relationship with the central authority; roles and election competition of local politicians both on the local and national level; the decentralization of administrative power to local region
and its consequences
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54