0104318Museum Basics
พิพิธภัณฑ์เบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย จุดเริ่มต้นและพัฒนาการของงานพิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชมและสังคม


Definition, origin, and development of museum work both in Thailand and other countries; museum management by considering the needs of the audience and society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54