0104315Popular Culture
วัฒนธรรมมวลชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติ ลักษณะและ รูปแบบ ชีวิตความเป็นอยู่ การปรับตัวของชนชั้นกลาง โดยใช้กรณีศึกษาทั้งจากต่างประเทศและจากสังคมไทย


History, characteristics, patterns, way of life, and self-adaptation of middle-class people with the use of case studies in Thai society and that of other countries
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215