0104314Historical and Cultural Management in Thailand
การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รูปแบบการการจัดองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยเน้นการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในภาคอีสาน


Concepts and theories relating to historical and cultural management; patterns of management; strategic planning in Thai history and culture with emphasis on management of historical and cultural heritage in Northeast Thailand
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54