0104304International Relations During the Rattanakosin Period
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งในเอเชีย และตะวันตก ทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม


International relations during the Rattanakosin period both in Asia and the West in terms of politics, governments, economies and cultures
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215